REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.znicz.sklep.pl

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.znicz.sklep.pl

I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  - Sprzedający – P.P.H "Magrebud" Grzegorz Budek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H "Magrebud" Grzegorz Budek 42-300 Myszków, ul.Krasickiego 93 tel./fax +48 34 313-79-49 tel.692-356-825 e-mail: biuro@magrebud.pl

 - Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL:www.znicz.sklep.pl

  - Miejsce odbioru – P.P.H "Magrebud" Grzegorz Budek 42-300 Myszków, ul.Krasickiego 93 tel./fax +48 34 313-79-49 tel.692-356-825 e-mail: biuro@magrebud.pl w którym możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedającym;

  - Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

  - Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www.znicz.sklep.pl

  - Towar lub Towary – znicze, lampiony, wkałdy i inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;

 - Strona Towaru - podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;

  - Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego i ewentualnych kosztów usług dodatkowych zaakceptowanych przez Zamawiającego; 

  - Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

  - Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego;

  - Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych Zamawiającego, itp.; 

  - Login - adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

  - Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego; 

  - Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1) Kodeksu cywilnego; 

  - Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.); 

  - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422);

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);

  - Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.); 

  - Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

   -Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   -Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.

   -Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

   -Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

   -Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym do sprzedaży są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych, o ile taka gwarancja została dołączona do danego Towaru. W razie braku dołączonej do danego Towaru karty gwarancyjnej paragon fiskalny lub faktura VAT stanowią dokument gwarancyjny.

   -Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.znicz.sklep.pl przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.

   -W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;  

b. dostęp do Internetu;  

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;  

d. aktywne konto e-mail.

   -Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są na stronie Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.

   -Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

   -Usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi polecenia Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

   -Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   -Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu zamówienia lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej w odpowiednie pole udostępnione przez Sprzedającego w Sklepie internetowym. Po przesłaniu poprzez stronę Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej Użytkownik otrzymuje, na ten wskazany przez siebie adres e-mail, wiadomość z zapisania się na subskrypcję newslettera. Z chwilą przesłania takiego potwierdzenia subskrypcji newslettera do Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   -Usługa polecenia Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w danym serwisie publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

   -Zamieszczając treści na stronie Sklepu internetowego lub udostępniając je poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania tych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego.

   -Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

   -Użytkownicy nie mogą zamieszczać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnice przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.

   -Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.

   -Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

   -Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:  

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,  

b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,  

d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego, 

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

   -Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail:biuro@magrebud.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

   -Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

IV. FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

   -W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: 

a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem na konto nr.

b. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia kuriera do wartości 1000 zł lub do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach z Zamawiającym; 

c. płatność gotówką tylko przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru. 

  -Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

   -Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

   -W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.

   -Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

   -Koszty dostawy każdorazowo zależą od wartości Zamówienia oraz sposobu metody dostawy Towarów do Zamawiającego, koszty te są podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

   -Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Towarów, zwłaszcza o różnych gabarytach, może zaistnieć konieczność zapakowania Zamówienia w większą paczkę, co powoduje zmianę ceny dostawy. Każdorazowo w takiej sytuacji Zamawiający jest o tym niezwłocznie zawiadamiany przez Sprzedającego i ustalane są indywidualnie warunki dostawy.

   -Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł oraz Zamówienia realizowane na indywidualne zamówienia Zamawiającego nie są wysyłane przez Sprzedającego z opcją płatności "za pobraniem". W takim przypadkach, Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności za Towar wraz z wybranymi kosztami dostawy z góry, chyba że strony uzgodnią inaczej.

V. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

   -Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

   -Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi, zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.

   -Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.

   -Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.

   -W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności: 

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie innych indywidualnych parametrów Towaru, o ile są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, 

b. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”,

c. wprowadzenie danych osobowych oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT, wpisanie ewentualnych uwag, czy komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole oraz kliknięcie przycisku „Zapisz”, a następnie kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;

d. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień oraz kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”; 

e. wybór formy dokonania płatności; 

f. w celu zakończenia składania Zamówienia, kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

   -Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Każdorazowo po zmianie statusu Zamówienia, Zamawiający otrzyma stosowną informację mailową (np. że Zamówienie oczekuje na realizację lub że Zamówienie zostało anulowane lub że Zamówienie zostało wysłane) na adres email wskazany podczas składania Zamówienia Towarów.

   -Do momentu kliknięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilości lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia. 

a. 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedającego, że Towar jest gotowy do wysyłki lub

b. przy odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru.

   -Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.  Sklep internetowy nie określa minimalnej wartości Zamówienia.

   -Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający posiadający Konto Zamawiającego, po zalogowaniu do niego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

   -Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   -Sprzedający realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania szczegółowych informacji o kosztach dostawy zamówionych Towarów.

   -W Sklepie internetowym przy poszczególnych Towarach znajdują się oznaczenia dotyczące dostępności w magazynie Sprzedającego. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

   -Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

   -Zamówione Towary dostępne w magazynie Sprzedającego wysyłane są z reguły w terminie 3 dni roboczych lub w terminie uzgodnionym przez sprzedającego, maksymalnie w ciągu 14 dni (w zależności od wybranej przez Zamawiającego metody dostawy), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, bądź otrzymania przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu zapłaty, bądź po dniu złożenia Zamówienia, w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej. Jeżeli Stronie Towaru znajduje się informacja, że Towar jest dostępny tylko na zamówienie, czas oczekiwania na sprowadzenie takiego Towaru wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.

  a. Każde zamówienie złożone w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Nabywcę. 

  b. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie, mailowo przez pracownika Sklepu w terminie do 3 dni roboczych.

   -Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy:

   a. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych; 

   b. Zamawiający nie przeleje zaliczki lub wymaganej kwoty na konto Sprzedającego (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego). 

   -Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.

   c. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

   -W przypadku dokonania Zamówienia więcej niż 3 szt. danego Towaru, przed dokonaniem zapłaty, Zamawiający proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedającym celem potwierdzenia możliwości realizacji takiego Zamówienia.

   -W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

   -Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy przesyłka lub jej część, nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. Weryfikacja przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej części, niekompletności lub niezgodności przesyłki lub jej części z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

   -Przy odbiorze Zamówienia „za pobraniem” od kuriera Zamawiający proszony jest o posiadanie wyliczonej kwoty za Zamówienie z kosztami dostawy, ponieważ często zdarza się, że kurier nie posiada odpowiednich kwot w celu wydania reszty.

Na każdy sprzedany Towar jest faktura VAT lub paragon fiskalny, o ile Zamawiający wyraził takie życzenie u i wskazał w treści Zamówienia dodatkowe informacje niezbędne do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

   -Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

   -W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z płatności w terminie, o którym mowa w cz. IV. ust. 5. Regulaminu, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

   -Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

   -Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

   -Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

   -Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

   -Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności za towar,( z wykluczeniem kosztów przesyłki i zwrotów)  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   -Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: P.P.H "Magrebud" Grzegorz Budek 42-300 Myszków, ul.Krasickiego 93 tel./fax +48 34 313-79-49 tel.692-356-825 e-mail: biuro@magrebud.pl, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.                  - Przesyłki zwrotne odsyłane do Sprzedającego za pobraniem nie będą odbierane.

   

VIII. REKLAMACJE:

   -Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. 

   -W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do odpowiedniego punktu producenta, wskazanego w dołączanym do Towaru dokumencie gwarancji lub do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: biuro@magrebud.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego:

P.P.H "Magrebud" Grzegorz Budek 42-300 Myszków, ul.Krasickiego 93 tel./fax +48 34 313-79-49 tel.692-356-825 e-mail: biuro@magrebud.pl,

   -Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).

   -Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

   -Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu ................................................................................................................................................ Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne sprawy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. DANE OSOBOWE:

   -Zamawiający lub Użytkownik zapisując się do newslettera, dokonując Zamówienia i/lub rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe. W przypadku subskrypcji newslettera lub rejestracji Konta Zamawiającego Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego. 

   -Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem, i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze handlowym, marketingowym, informacyjnym (newslettera). W przypadku podawania danych osobowych podczas składania Zamówienia i/lub wypełniania formularza kontaktowego podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy sprzedaży i/lub podjęcie czynności zmierzających do jej zawarcia.

 Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem i/lub rejestracji Konta Zamawiającego i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w Regulaminie bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

   -Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  -Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

   -W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

   -Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

   -Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

   -W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

   -Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku